Zásady ochrany osobních údajů

Já,Radek losonczi, jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.losonczi.cz , informuji o níže popsaném
shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další
zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na mě kdykoliv písemně obrátit na emailové
adrese info@losonczi.cz.

Zpracování osobních údajů dětí

Tyto webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let
nezpracováváme.

Rozsah zpracování osobních údajů

Když mě kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění
určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:
a) Vaše jméno a příjmení,
b) obchodní firma,
c) adresa nebo sídlo společnosti,
d) identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
e) telefonní číslo nebo
f) e-mailová adresa.

Na těchto webových stránkách Vás nesleduji (nepoužívám tzv. cookies), takže se ke mně
dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které mi výslovně sdělíte.

Účel zpracování

Údaje, které poskytujete, používám k tomu, abych Vás kontaktoval zpět a poskytl Vám
informace, o které jste mě požádali, nebo pro účely plnění smlouvy, tj. zprostředkování koupě,
prodeje, či pronájmu nemovitosti, případně zprostředkování převodu práv a povinností
v bytových družstvech či obchodních společnostech, s jejichž obchodními podílu jsou spojena
právy a povinnosti vzhledem k nemovitostem, případně za účelem obstarání odborného
tematického školení. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním
způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu
zpracování.
Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu mohu vedle toho využít k tomu, abych Vám
zasílal obchodní sdělení, tj. abych Vás informoval o událostech, publikacích nebo službách,
které poskytuji a které by Vás, podle mého názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů
pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené
dotazy nebo Vámi požadované informace jsou mým smluvním požadavkem, a jejich
neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi
vznesené dotazy.
Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení
můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí mi
zaslat písemné oznámení s příslušnou žádostí na emailovou adresu
info@losonczi.cz.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budu jako správce zpracovávat já, Radek Losonczi. Vaše osobní údaje mohu za
výše uvedenými účely předat svým obchodním partnerům, aby pro mě provedli jejich
zpracování. Osobní údaje mohou být předány:
1.1.1. externímu účetnímu subjektu;
1.1.2. spolupracujícím realitním kancelářím;
1.1.3. spolupracujícím školícím či vzdělávacím subjektům;
1.1.4. spolupracující advokátní kanceláři;
1.1.5. zpracovatelům, kteří poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří
jsou mými obchodními partnery;
1.1.6. externím hypotečním či úvěrovým poradcům.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budu zpracovávat po dobu, po kterou Vám budu poskytovat své služby či plnit
vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných
právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo
zákon o dani z příjmu či dani z přidané hodnoty.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
a) právo na přístup k osobním údajům;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
d) právo na omezení zpracování údajů;
e) právo vznést námitku proti zpracování; a
f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.
Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.
Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že mě kontaktujete na e-mailové adrese
info@losonczi.cz
Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů
(www.uoou.cz).
Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o mé potvrzení, zda osobní údaje,
které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém
rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budu zpracovávat, zda máte právo na opravu,
výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k
na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného
profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je
bezplatné, za další poskytnutí pak mohu již požadovat přiměřenou úhradu administrativních
nákladů.
Právo na opravu znamená, že mě kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich
osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
Právo na výmaz znamená, že musím vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné
pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii)
vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro
zpracování, nebo (iv) mi to ukládá zákonná povinnost.
Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně
zpracování Vašich osobních údajů, musím omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto
mohu mít pouze uloženy a případně je mohu použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby
právních nároků.
Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních
údajů, které zpracovávám pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu.
Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše
osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.